Kurs dla archiwistów

 

 

Kurs adresowany jest do pracowników administracyjnych, instytucji znajdujących się pod nadzorem archiwalnym, koordynujących pracę, bądź pracujących w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach a także dla pracowników innych instytucji prowadzących składnice akt, registratury, oraz dla osób zainteresowanych pracą na stanowisku archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

CEL KURSU

Celem kursu jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej metodyki archiwalnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i metod pracy w archiwum zakładowym i składnicy akt, oraz uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zakładowego i referenta kancelaryjnego.                                 

Kurs uwzględnia projekt nowych przepisów kancelaryjno – archiwalnych dla administracji publicznej. Omawiane są również zmiany w pracy kancelarii i archiwisty zakładowego, wynikające z projektu nowej instrukcji kancelaryjnej JRWA, oraz instrukcji archiwalnych opracowanych dla organów gminy i związków międzygminnych, organów powiatu i starostw powiatowych, organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich, oraz organów zespolonej administracji rządowej

PROGRAM

  • Zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt, w zakresie przyjmowania dokumentacji aktowej z komórek organizacyjnych,
  • Prowadzenie ewidencji dokumentacji archiwizowanej tj.: spisów: zdawczo-zbiorczych, dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania, dokumentacji archiwalnej przeznaczonej do przekazania do Archiwum Państwowego, kart udostępnień dokumentacji.
  • Zasady i sposób porządkowania zalegającej, nie uporządkowanej dokumentacji aktowej w archiwum zakładowym lub składnicy akt w rozbiciu na zespoły archiwalne (segregacja dokumentacji na kategorie archiwalne A, B25 (dla składnicy akt), BE i B, opisywanie teczek, znakowanie dokumentacji)
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i sporządzanie spisów dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania. ( Powołanie komisji ds. brakowania, przygotowanie stosownej dokumentacji do właściwego miejscowo Archiwum w celu uzyskania zezwolenia na brakowanie, procedury postępowania w ewidencji archiwalnej po wydaniu zezwolenia na brakowanie, postępowanie z dokumentacją w razie reorganizacji lub likwidacji jednostki organizacyjnej (podstawa prawna) ).

CZAS SZKOLENIA

Koło 40 godz. ( zajęcia praktyczne i teoretyczne)

Zajęcia prowadzone są  przez wysokiej klasy specjalistów z dziedziny archiwistyki. Wykładowcy posiadają dużą wiedzę praktyczną z zakresu spraw kancelaryjno – archiwalnych Absolwent Kursu otrzymuje zaświadczenia stwierdzające przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego.