Kurs pedagogiczny

 

 

Kurs skierowany jest do:

  • Mistrzów – właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych,
  • Instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

/ Wymóg posiadania ukończenia Kursu Pedagogicznego (znajomość metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego, wynika za zapisów §11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy./

Co daje ukończenie kursu:

  • Przygotowanie pedagogiczne  instruktorów praktycznej nauki zawodu do organizowania i prowadzenia zajęć z uczniami i młodocianymi,
  • Możliwość przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich), restauracjach, hotelach, placówkach handlowych, zakładach produkcyjnych, placówkach służby zdrowia, jednostkach administracji publicznej samorządu terytorialnego i innych.

Program kursu:

  • Wybrane zagadnienia z pedagogiki,
  • Wybrane zagadnienia z psychologii,
  • Podstawy dydaktyki kształcenia kursowego,
  • Zagadnienia prawne,
  • Metodyka praktycznego nauczania zawodu,
  • Praktyka metodyczna

 Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną Kadrę Pedagogiczną oraz niezbędne materiały do nauki. Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN.

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 grudnia 2010  w sprawie praktycznej nauki zawodu , kurs trwa 70 godz. Zajęć teoretycznych i 10 godz. Zajęć praktycznych