Rady nadzorcze

 

Szczegółowych informacji na temat zdawania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa udziela Biuro Kadr i Szkoleń Ministerstwa Skarbu Państwa ul. Krucza 36/ Wspólna 6 tel. (22) 695 85 11 lub (22) 695 87 57

 

 

 

 

Cel kursu

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub w firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego, poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, oraz zdanie egzaminu państwowego.

Przeznaczenie

Na kurs zapraszamy Prezesów i Członków Zarządów Spółek, Członków Dyrekcji, Związków Zawodowych i Rad Pracowniczych Przedsiębiorstw. Pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej. Jak również osoby zainteresowane wprowadzeniem do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych. /Kandydaci na członków rad nadzorczych, z wyjątkiem kandydatów wybieranych przez pracowników, rolników i rybaków, powinni mieć ukończone studia wyższe/

Program kursu

Program został opracowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 07 września 2004 roku, w sprawie szkoleń i egzaminów na kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Program obejmuje najważniejsze i najbardziej aktualne informacje prawne i ekonomiczne, potrzebne do sprawowania funkcji członka rad nadzorczych, ale również dla członków zarządów i właścicieli firm.

Czas trwania kursu to ok. 107 godz.

Ramowy program szkolenia

 • Rola Państwa w gospodarce

Działy administracji publicznej – rola Rady Ministrów i Komisji Europejskiej

Publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa (imperium i dominium). Skarb Państwa jako forma działania Państwa w stosunkach cywilnoprawnych.

Zamówienia publiczne

Zasady wykonywania uprawnień, przysługujących Skarbowi Państwa

Podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów państwowych.

 

 • Zasady działalności przedsiębiorców

Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana)

Tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych i informacji niejawnych

Rejestr przedsiębiorców i inne rejestry

Zasady uczciwej konkurencji

Ochrona konsumentów

Działalność przedsiębiorców zagranicznych

 

 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Przesłanki dopuszczenia przemocy

Dopuszczalność przemocy

System organizacyjny

Plan restrukturyzacji w oparciu o przepisy o pomocy publicznej

Sprawozdawczość i monitoring

 

 • Rynek kapitałowy w Polsce

Zasady obrotu papierami wartościowymi

Rynek kapitałowy –jego organizacja i funkcjonowanie

 

 • Elementy prawa cywilnego

Osoby fizyczne i prawne

Przedstawicielstwo

Przedsiębiorstwo

Oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma

Posiadanie i prawo rzeczowe (własność, prawa rzeczowe ograniczone, użytkowanie wieczyste)

Podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia (dzierżawa,  najem, użyczenie, leasing) oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 • Spółki handlowe

Tworzenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie

 

 • Komercjalizacja i prywatyzacja

 

 • Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy

 

Rola organów spółki w procesach prywatyzacji w świetle prawa pracy, podstawowe zasady prawa pracy.

Uprawnienia pracownicze wynikające z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

Kompetencje Związków Zawodowych

Zwolnienia grupowe (restrukturyzacja zatrudnienia)

 

 • Kompetencje Organów Spółek Prawa Handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów, zasady powoływania i wynagrodzeń członków zarządu

Tryb przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie powierzone sprawowanie zarządu w spółce

Wynagrodzenie osób zarządzających w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

 

 • Ład korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa

Cel wprowadzenia zasad Corporate Govermance

Zasady dobrych praktyk, w tym dobre praktyki rad nadzorczych zarządów i walnych zgromadzeń,

Standardy pracy członków rad nadzorczych

Rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnych

 

 • Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowania naprawcze
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem.

Funkcje i style zarządzania.

Proces decyzyjny.

Strategia organizacji.

 

 • Marketing w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingowe,

Planowanie strategiczne biznesu

Analiza możliwości rynkowych

Organizowanie, wdrażanie i kontrola program marketingowy

 

 • Biznes plan

Zakres i cel

 

 • Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa

Majątkowe, rynkowe, wycena nieruchomości

 

 • Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie

Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza czynników kształtujących wynik finansowy firmy

 

 • Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu

Rozrachunkowość jako źródło informacji

Rozrachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa

Rola rachunkowości zarządczej przy podejmowaniu decyzji gospodarczych

Narzędzia analizy ekonomiczno – finansowej

Istota, funkcje i zadania controllingu.

Budżetowanie i analiza odchyleń

 • Repetytorium

Zapewniamy

Wysoki poziom zajęć prowadzonych przez najlepszą, doświadczoną kadrę wykładowców,

Materiały dydaktyczne, w postaci konspektów i prezentacji